Jianing

I had a long walk through London with wonderful young talent Jianing.

Pianist Jianing Kong.